Δήλωση Απορρήτου

Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις συναλλαγές στα συνήθη φυσικά καταστήματα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών ή μελών που συλλέγει η ιστοσελίδα www.pyrotechnica.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, χρηστών, μελών από το www.pyrotechnica.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών,  χρηστών ή μελών του www.pyrotechnica.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή την ιδιοκτησία του www.pyrotechnica.gr.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.pyrotechnica.grδεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης ή χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.pyrotechnica.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων
Το www.pyrotechnica.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα:
  • Όταν ο επισκέπτης ή χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του.
  • Όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.
  • Όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή εισέρχεται στα προωθητικά διαφημιστικά προγράμματά του.
Το www.pyrotechnica.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών,  χρηστών ή μελών για δύο γενικούς λόγους:
  • Την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών ή χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.
  • Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών ή χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του www.pyrotechnica.gr την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
Το www.pyrotechnica.gr δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιοδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών της (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη στο www.pyrotechnica.gr είναι εμπιστευτικές και η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  
Διοχέτευση και Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων
Το www.pyrotechnica.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, χρηστών ή μελών του www.pyrotechnica.gr σε κανένα τρίτο φορέα, παρά μόνο εφόσον:
  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών,  χρηστών ή μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
  • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.pyrotechnica.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή παραγγελιών των χρηστών ή μελών.
Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.pyrotechnica.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες ή μέλη του www.pyrotechnica.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.pyrotechnica.gr.
Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 
Νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη των υπηρεσιών του www.pyrotechnica.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, το www.pyrotechnica.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών ή χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.pyrotechnica.gr.